Handelsbetingelser

| disse betingelser findes aftaler vedrørende handel og flytning med Nordjysk Flytteservice, herefter benævnt NFS

Kunden​

Ved kunden skal det forstås, at ejeren eller de respektive personer der på ejers vegne er

bemyndiget til at bestille flytning og/eller transport.

§1 Vilkår

Vilkår som ikke fremgår af nærværende betingelser eller ikke er skriftligt aftalt mellem

parterne, kan ikke gøres gældende. Når du vælger et tidspunkt, er der tale om et tidsinterval på 2 timer. Eksempel: vælger du kl. 12:00 — 13.00 er der tale om en aftale, hvor flyttemændene har mulighed for at komme fra den seneste tid og 2 timer frem, som i dette tilfælde er mellem 13:00 og 15:00 (2-timers tidsinterval).

§2 Flytning og transport

Hvilket omfatter ned- og op bæring, kørsel samt løs anbringelse af flytte-/transportgods, efter kundens anvisning. Af- og på montering falder udenfor NFS'

forpligtelse, men kan aftales særskilt. Efter aftale kan NFS' levere flyttekasser,

bobleplast og silkepapir. Hvis kunden ønsker ned- og udpakning foretaget

af NFS', eller hvis der under flytning er genstande, der vejer over 80 kg, må der laves

særskilt aftale herom. Flyttekasser må max veje 20 kg.

Alle skrøbelige genstande som billeder, malerier, spejle, glas, tv og elektroniske komponenter skal være pakket forsvarligt ind af kunden. Er det ikke pakket forsvarligt ind kan det kun flyttes på kundens eget ansvar. Det vil sige at NFS ikke er forpligtet til erstatning og vi forbeholder os retten til ikke at flytte genstande der ikke er

pakket forsvarligt ind til transporten. Medmindre andet er skriftligt aftalt med NFS' administration. 

Møbler og inventar der ikke kan komme ind/ud fra eller i kundens bolig pga de er for store, opgangen er for lille eller vejarbejde og andre forhindringer, forbeholder NFS sig retten til at sætte disse af ved kantsten eller nærmest muligt på boligens indgang. Eller slet ikke at flytte inventar hvis det laver skade på døre, karme osv. Det er ene og alene kundens ansvar at beregne om møbler og inventar kan komme ind og ud af døre/opgange/vinduer MM.


Alle ordrer og instruktioner skal af kunden angives direkte til NFS' administration.

Kundens afbestilling af flytningen/transporten skal meddeles senest 48 timer før den aftalte dag. Hvis afbestillingen ikke sker rettidigt, betaler kunden i henhold til 8 7, stk. 5.

NFS forbeholder sig ret til regulering af den aftalte pris, såfremt der er ekstra udgifter mht. færgetakster, broafgifter, valutakurser eller såfremt 8&8 4, stk. 1 ikke overholdes.

Med mindre at det er aftalt at flyttefirmaet varetager afmontering/indpakning af møbler bør du selv gøre møblerne klar til flytning.

Dette gøres ved følgende process:
Vigtige møbler pakkes i bobleplast, dermed sikrer du at der ikke kommer små ridser eller hakker under flytning. Obs forsikring dækker kun ting der har været pakket forsvarligt, både møbler og flyttekasser.


Møbler med plader/ hylder mm bør tages ud og pakkes separat (således hylder eller plader ikke rykker sig under håndtering af møblet) Ben aftages af borde, senge, skriveborde

Udragende elementer fjernes – fx. søm, skruer, ben.

§3 Farligt gods

Farligt gods transporteres ikke uden særlig aftale.

1. Kunden skal ved bestilling af kørsel med farligt gods, informere NFS om alle relevante

oplysninger, der er nødvendige for, at godset kan transporteres iht. gældende myndighedskrav. Hvis NFS ikke får kendskab om disse kan der indtræde erstatningsansvar til NFS.

§4 Specielle regler for udlandsflytning/-transport

Udover førnævnte betingelser gælder ved udlandsflytninger følgende:

Kunden bekræfter ved sin underskrift eller mail, at der ikke befinder sig toldpligtige eller ulovlige effekter i gods, flyttekasser og indbo (som f.eks. tobak, spiritus, porno, narkotika, M.V.).

Kundens afbestilling af flytningen/transporten skal meddeles senest 72 timer før den aftalte dag. Hvis afbestillingen ikke sker rettidigt, betaler kunden i henhold til 8 7.

Erstatningsansvar ved transport udover 24timer fra Danmark samt internationale transporter udføres i henhold til CMR-loven.

Erstatningsbeløbet er max 8,33 sdr/kg. pr. beskadiget eller bortkommet gods. (Special

Drawing Rights) (ca. 90 kr.) pr. kg. gods.

§5 Erstatningsansvar ved flytning/transport

NFS' erstatningsansvar begrænses således:

Skader på ting, NFS måtte forvolde under flytning og transport, erstattes med max. kr.

1.000.000 kr. pr. transport samt 37.500 kr. for et enkelt kolli eller indholdet af en flyttekasse. Kundens selvrisiko udgør kr. 1.000,00 ved enhver skade.

Der gælder således følgende begrænsninger:

Malerier, kunstgenstande, antikviteter, ægte tæpper og lignende erstattes med max. kr.

37.500 pr. genstand. Vin, tobak og spiritus. erstattes med max. kr. 10.000 pr. transport,

derudover dækker kundens egen godsforsikring.

Såfremt der er meget værdifulde genstande, der skal flyttes, skal NFS have klar besked herom.

De maksimale erstatningskrav kan forhøjes efter forudgående skriftlig aftale med, og accept fra NFS' administration inden læsning påbegyndes.

NFS påtager sig ikke ansvar for skader på:

uforsvarligt/mangelfuldt emballeret gods. Gods som kunden selv hjælper med at håndtere, på læsse eller aflæsse.

NFS erstatter ikke skader opstået på dørkarme, vinduer mm. under flytning. Da vi ikke kan være ansvarlige for at store møbler/inventar kan være I åbninger som dørkarme og vinduer. Alternativt sættes møbler af ved kantsten/hovedindgangen hvis man er i tvivl.

Gods som er modtaget med forbehold på grund af skader erstattes ikke, ligesom vin, tobak og spiritus ikke erstattes. - Gods som kunden selv har pakket i kasser, container, kartoner, kurve, møbler eller lignende erstattes ikke, medmindre det ved modtagelsen konstateres, til NFS-kontor at NFS har forvoldt synlige skader på emballagen eller godset er bortkommet.

NFS bærer ikke ansvaret for bortkomst vedrørende flytning/transport eller skade

vedrørende flytning/transport på alle former for elektrisk og elektronisk udstyr, medmindre disse er pakket forsvarligt i ORIGINAL emballage.

- Gods der af en eller anden grund ved sin beskaffenhed kan ikke tåle de normale

påvirkninger ved håndtering/pakning og/eller kørsel. NFS er ikke ansvarlig for bortkomst eller beskadigelse af penge, pengeeffekter, smykker, guld, sølv, juvel-sten eller lignende.

NFS' erstatningspligt begrænses til genanskaffelsesprisen umiddelbart inden

skaden indtrådte, idet affektionsværdien eller anden særlig værdi ikke erstattes.

NFS erstatter ikke møbler der ikke er skilt ad og fri for skruer/hængsler.

NFS er ikke ansvarlig for skader, der skyldes omstændigheder som NFS ikke er gjort bekendt med eller andre uforudsigelige forhold såsom force majeure. Beskadiges enkelte dele af en helhed, er NFS ikke ansvarlig for en eventuel værdiforringelse/tab af garanti af selve helheden.

Når erstatningen er betalt, overgår ejendomsretten af det bortkomne/beskadigede

genstand til NFS. NFS skal modtage en gyldig kvittering af godset før godset kan komme i betragtning til en mulig erstatning, Såfremt vi kommer frem til, at en beskadiget genstand skal erstattes, afhenter derefter NFS genstanden hos kunden og erstatter/reparere den, som kan tage minimum 30 dage.

Du må ikke have noget udestående hos os, for at vi kan sende en anmeldelse videre til

forsikringsselskabet. Dvs. det fulde beløb for din flytning skal være os i hænde, selvom der er sket en skade. I stedet for kontant erstatning kan NFSl levere nye effekter, identiske med de bortkomne/beskadigede, eller udføre en håndværksmæssig reparation af beskadigelserne. NFS' erstatningsansvar begrænses til den beskadigede genstands genanskaffelsesværdi med fradrag af værdiforringelse ved alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder.

§6 Reklamation

Krav om erstatning for eventuelle skader eller mangler på gods skal, ved synlige skader og mangler, ske ved modtagelsen af godsettil NFS' chauffør. Straks herefter rettes direkte henvendelse til NFS' kontor. Skadesanmeldelse, kvitteringer og billeddokumentation skal herefter fremsendes og være NFS' kontor ihænde senest

48 timer efter modtagelsen af godset.

For øvrige skader og mangler skal skriftlig reklamation ligeledes være NFS i hænde senest 48 timer efter kundens modtagelse af godset/ OBS! Overholdes ovennævntefrister ikke,vil erstatningskrav ikke kunne gøres gældende.

§7 Pris og betaling

Prisberegninger på flytning/transport sker på basis af NFS' gældende prisliste. Der beregnes betaling for udbringning/afhentning af flyttekasser/emballage, med mindre andet er aftalt. Såfremt specielle eller andre forhold, der ikke kan tilregnes NFS, f.eks. særligt vanskelige adgangs-, trappe og tilkørselsforhold, dårligt føre

og anvendelse af ekstra kræfter, der har påført NFS unormale udgifter, kan NFS kræve ekstra betaling herfor.

Betaling kræves af NFS umiddelbart efter aflæsning færdiggøres. Der kan dog kræves

forudbetaling. Hvis en bestilt opgave, afbestilles af kunden senere end 48 timer før den aftalte transportdag (ved udlands-transporter senere end 72 timer før opgavens påbegyndelse), er NFS berettiget til at afkræve kunden det fulde beløb for flytningen. Da vi ikke kan nå at booke nye jobs i kalenderen med så kort varsel og kunden dermed har optaget pladsen i vores system.

For skyldige beløb der ikke er betalt rettidigt til NFS beregnes der 1,5 % i rente pr. påbegyndt måned. Såfremt andet ikke er aftalt, er NFS' kontokunders betalingsbetingelser: Fakturadato +10 dage.

§8 Panteret og tvangssalg

Det transporterede gods betragtes som overgivet til NFS i håndpant for ethvert

tilgodehavende, NFS har hos kunden, såfremt der ikke betales rettidigt.

Udebliver NFS tilgodehavende mere end 1 måned efter at skriftligt påkrav er afsendt til den af kunden sidst opgivne adresse, er NFS berettiget til uden yderligere varsel ved offentlig auktion eller på anden betryggende måde helt eller delvist at bortsælge det tilbageholdte gods m.m. til dækning af sit tilgodehavende med tillæg til dækning af samtlige omkostninger.

Hvis det tilbageholdte gods skønnes værdiløst, er NFS berettiget til, at lade godset destruere. Kunden vil, ved anbefalet og almindeligt brev, modtage meddelelse om destruktionen, til den af kundens sidst opgivne adresse. Hvis kunden ikke inden 10 dage efter afsendelsen af denne meddelelse betaler NFS' tilgodehavende og afhenter det tilbageholdte gods, er NFS berettiget til dette.

Persondatapolitik

Denne privatlivspolitik beskriver, hvorledes vi indsamler og behandler dine personoplysninger. Din integritet er vigtig for os, og vi ønsker, at du altid skal føle dig tryg, når du overlader dine personoplysninger til os. Vi vil i denne privatlivspolitik forklare, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, når du besøger vores hjemmeside, eller indsender personfølsomt data, f.eks. i forbindelse med bestilling af et tilbud, søge job eller andet.

1. DATAANSVARLIG Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er: Nordjysk Flytteservice Telefon: +45 42 26 98 90 E-mail: Nordjyskflytteservice@gmail.com CVR.nr: 40823654

2. BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Vi bruger dine personoplysninger til følgende formal:

Levering af ydelser: Personoplysninger anvendes for at kunne levere de ønskede ydelser, f.eks. i forbindelse med flytning og for på bedste måde at kunne servicere dig og kommunikere med dig. Support: Personoplysninger anvendes i forbindelse med supportsager.

Regnskab: Personoplysninger anvendes i forbindelse med faktureringer og ordrebehandling. Job: Personoplysninger anvendes i forbindelse med jobansøgning og ansættelse.

3. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

Vi kan blandt andet indsamle og behandle følgende oplysninger om dig til følgende formål: Levering af ydelser: Navn, adresse, e-mail, telefon, bankoplysninger.

Support: Navn, adresse, e-mail, telefon, bankoplysninger. Regnskab: Navn, adresse, e-mail, telefon, bankoplysninger. Job: Navn, adresse, e-mail, telefon, ansøgning, cv, foto, kørekort, straffeattest, eksamensbeviser/kurser.

4. KILDER

Når vi indhenter personoplysninger fra andre kilder end dig personligt, kan sådanne kilder være: Onlinekilder som f.eks. leverandører af offentligt tilgængelige oplysninger. Myndigheder, adresseoplysningstjenester, kreditoplysningsfirmaer, inkassofirmaer.

5. RETLIGT GRUNDLAG FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Vores behandling af dine personoplysninger til ovenstående formål er baseret på følgende retlige grundlag: Levering af ydelser: Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at opfylde en kontrakt med dig eller for at træffe foranstaltninger på din anmodning før indgåelsen af kontrakten.

Support: Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at opfylde en kontrakt med dig. Regnskab: Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at opfylde en kontrakt med dig samt leve op til dansk lovgivning (Skat mv.). Job: Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at vurdere om du er egnet til jobbet og at du leve op til dansk lovgivning (Skat mv.).

6. VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi kan videregive dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere: Offentlige myndigheder som f.eks. politi og skattevæsen samt forsikringsselskaber hvis de har en lovlig grund til at få adgang til personoplysningerne.

7. OVERFØRSEL TIL LANDE UDEN FOR EU/EØS

Vi overfører ikke personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

8. OPBEVARING AF DINE PERSONDATA

Vi vil opbevare og beholde dine personoplysninger bestående af: Almindelige oplysninger om dig: i op til 1 år efter, endt/opsagt relation. Transaktionsoplysninger og verifikationer: i op til 7 år efter gennemførelsen af transaktionen i henhold til gældende lovgivning. Oplysninger i forbindelse med behandlingen af en igangværende sag, f.eks. et krav eller en hændelse: i op til 3 år efter sagens afslutning i henhold til gældende regler.

9. DINE RETTIGHEDER

Du har altid ret til at: anmode om berigtigelse af dine personoplysninger, anmode om adgang til dine personoplysninger, gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføring og tilbagekalde dit samtykke, såfremt vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. Under visse omstændigheder, som er nærmere beskrevet i den gældende databeskyttelseslovgivning, er du også berettiget til at:

gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger og opnå begrænsninger i behandlingen af dine personoplysninger forlange, at vi sletter dine personoplysninger modtage de personoplysninger om dig, som du har givet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Du kan benytte dig af dine rettigheder ved at kontakte os på vores e-mail.

10. SPØRGSMÅL OG EVENTUELLE KLAGER

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne privatlivspolitik eller vores behandling af dine persondata, er du velkomment til at kontakte os via e-mail. Skulle du være utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, bedes du venligst kontakte os, og vi vil så gøre vort bedste for at tilgodese dine synspunkter. Din integritet er meget vigtigt for os, og vi vil altid bestræbe os på at behandle dine personoplysninger på den bedste og sikreste måde.​

Skal vi flytte for dig?

Udfyld formularen herunder og vi vender tilbage med et uforpligtende tilbud. * skal udfyldes.

Få svar inden 48 timer​

Professionel rådgivning fra specialister

Mangeårig erfaring i branchen

Gratis og uforpligtende - uden binding

 
 
 
 
Elevator ja/nej *

 
 
Let-alm-tæt møbleret *


 
 
 
 
 
 
Elevator ja/nej *

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Lidt om os?

Nordjysk Flytteservice er en fleksibel virksomhed, der lægger stor vægt på, at kvaliteten af flytningen er i top, samt at overholde alle aftaler som er indgået med kunden TIL TIDEN.​

Har du spørgsmål?

Skriv til os i dag på: 

Skriv til os her

Se vores handelsbetingelser

Eller ring direkte til os på:

Nordjysk Flytteservice

CVR​: 40823654

Attrupgårdvej 3, 9310 Vodskov

Klik her for rutevejledning